เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2542

การศึกษาค่า Somotosensory Evoked Potentials (SEPs) ของเส้นประสาท Median ที่โรงพยาบาลศิริราช

ปราณี ลักขณาภิชนชัช, กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ, อรฉัตร โตษยานนท์

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :