เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2545

การศึกษาชนิด ระยะเวลา และผลของการออกกำลังกายต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ ณ สวนลุมพินี

จุฬามณี ยงเกียรติพานิช, อารีรีตน์ สุพุทธิธาดา

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :