เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2543

การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อม

วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล, อารุณ ลือชารัศมี, แว่นใจ นาคะสุวรรณ

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :