เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2553

การศึกษานาร่องผลการฝึกมือและแขนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเรื้อรังโดยการฝึกด้วยกระจก

Mirror Therapy to Improve Hand and Arm Use in Patients with Chronic Stroke: a Pilot Study