เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2553

การศึกษานำร่องการวินิจฉัยภาวะ Small Nerve Fiber Involvementในผู้ป่วยที่มีอาการชามือโดยการตรวจด้วย Quantitative Sensory Testing