เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2543

การศึกษาประสิทธิภาพของ HMP – 33 (Ginger extract) เปรียบเทียบกับ Diclofenac ในการรักษาความเจ็บปวดในโรคข้อเข่าเสื่อม

จริยา บุญหงษ์, เสก อักษรานุเคราะห์

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :