เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2552

การศึกษาผลของเครื่องออกกำลังกายด้วยการสั่นทั้งตัวต่อการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจในอาสาสมัครวัยกลางคน

The effect of Whole Body Vibration Exercise on Changing of Blood Pressure and heart rate in middle aged Volunteers.