เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2548

การศึกษาพฤติกรรมการป้องกันและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง

A Study of Protective Behaviors and Risk Factors of Pressure Ulcers in Spinal Cord Injured Patients