เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2552

การศึกษาย้อนหลังผู้ป่วยบาดเจ็บร่างแหประสาทแขนที่โรงพยาบาลศิริราช

Retrospective Study of Brachial Plexus Injured Patients at Siriraj Hospital.