เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2554

การศึกษาระดับความลึกของชั้นกล้ามเนื้อบริเวณท้ายทอยและระยะห่างจากผิวหนังถึงหลอดเลือดแดงเวอร์ติบรอล เพื่อการลงเข็มคลายจุดกล้ามเนื้อ

The Study of the Thickness of Suboccipital Muscles and the Distance from Skin to Vertebral Artery for Trigger Point Release