เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2551

การศึกษาระดับความหนักเบาของการออกกำลังกายแบบแกว่งแขนขณะนั่งและยืนในคนปกติ

The intensity levels of the synchro- nous arm swinging exercise in sitting and standing positions: a study in healthy subjects