เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2551

การศึกษาระบาดวิทยาและค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ถูกตัดเท้า หรือขาเนื่องจากเบาหวาน ณ โรงพยาบาบศิริราช

Epidemiology and Direct Costs of Diabetes Related Lower Extremity Amputations at Siriraj hospital