เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2551

การศึกษาลักษณะการบาดเจ็บที่ขาของผู้เต้นแอโรบิค

Lower limb injuries in aerobic exercisers