เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2551

การศึกษาลักษณะของหน่วยคลื่นไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อโดยเข็ม ชนิดขั้วเดี่ยว

Characteristics of motor unit action potentials (MUAPs) by monopolar needles