เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558

การศึกษาลักษณะอุจจาระของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังเรื้อรังและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

The Study of Stool Forms and Related Factors in Chronic Spinal Cord Injured Patients