เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557

การศึกษาส่วนประกอบรถนั่งคนพิการที่ชำรุดบ่อย

Common Broken Components of Wheelchairs Used by Persons with Disability