เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554

การศึกษาองค์ประกอบทางร่างกายและ ร้อยละไขมันในนักกีฬายูโดเยาวชนไทยกลุ่มที่ได้รับชัยชนะกับไม่ได้รับชัยชนะ

Body Composition and Fat Percentage of Champion and Non-Champion Thai Youth Judo Athletes