เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2541

การศึกษาอาการปวดหลังของคนงานโรงงานหล่อเหล็ก

ขวัญยุพา สุคนธมาน, อารีรัตน์ อนันต์นนท์ศักดิ์, เยี่ยมมโนภพ บุนนาค

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :