เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2551

การศึกษาอุบัติการณ์การบาดเจ็บระหว่างการแข่งขันเทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปี 2548

Incidence of injuries in Taekwondo Thailand Championships 2005