เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558

การศึกษาเชิงระบาดวิทยาของลักษณะผู้ป่วยนอกที่หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ โรงพยาบาลศิริราช

Epidemiological Characteristics of Outpatients in Cardiac Rehabilitation Unit, Siriraj Hospital