เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 พฤษาคม-สิงหาคม 2542

การศึกษาเปรียบการการรักษา 2 วิธี ในผู้ป่วยภาวะไหล่ติด

ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว, ฉัฐยา จิตประไพ, วิศาล คันธารันกุล, วีระพงศ์ พู่วงศาโรจน์

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :