เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2552

การศึกษาเปรียบเทียบความชุกของปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจระหว่างผู้พิการบาดเจ็บไขสันหลังเรื้อรังกับคนปกติ

Comparative Study of Coronary Heart Disease Risk Factors between Chronic Spinal Cord Injured and Normal Persons