เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 พฤษาคม-สิงหาคม 2542

การศึกษาเปรียบเทียบค่า Pain Threshold ของกล้ามเนื้อบริเวณศีรษะและคอทั้ง 2 ข้าง ในผู้ป่วยปวดศีรษะข้างเดียวแบบไมเกรน

เชิดพงษ์ หังสสูต, ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :