เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2550

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างเจลพริกและเมทเทิลไซลิซาเลทเพื่อเป็นยาทาเสริมสำหรับ การบำบัดอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง

Efficacy of topical capsaicin and methyl salicylate as an adjuvant therapy in chronic non-specific low back pain treatment: a comparison study