เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2557

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพงานบริการเวชกรรมฟื้นฟูระหว่างสถาบัน

A Multicenter Study of Efficiency for Rehabilitation Service: A Comparison between Institutes