เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2540

การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยของผู้ป่วยการรักษาโรคหมอนรองกระดูกหลังเคลื่อนกดทับเส้นประสาท

พัชรวิมล ศรีสอ้าน, มลรัชฐา พิทักษ์เจริญ

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :