เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2555

การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูกเท้าส่วนหน้าแบบติดในถุงเท้าบางและแบบติดในรองเท้าในผู้ป่วย ที่มีอาการปวดใต้เนินกระดูกฝ่าเท้าปฐมภูมิ

Efficacy of Metatarsal Pad Attached in Short Socks and In-shoe Metatarsal Pad in Primary Metatarsalgia