ASEAN J Rehabil Med. ปีที่ 11 : 3 มกราคม-เมษายน 2545

การศึกษาเปรียบเทียบระดับความรู้และความรู้ที่คาดหวังของแพทย์เมื่อเข้ารับหรือผ่านการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นวพร ชัชวาลพาณิชย์

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :