เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2535

การศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาชักนำกระแสประสาทรับความรู้สึกมีเดียนและอัลน่าที่นิ้วนาง

นพ.เอกสิทธิ์ ภู่ภิญโญ

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :