เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2546

การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการเรียนด้วยตนเองกับการสอนโดยอาจารย์ในการเรียนการสอนวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับนักศึกษาแพทย์

A Comparative Study between Self-learning and Conventional Lectures in Teaching Rehabilitation Medicine for Medical Students