เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2553

การศึกษาเปรียบเทียบวิธีตรวจลักษณะอุ้งเท้าระหว่างภาพถ่ายจาก podoscope และภาพพิมพ์รอยเท้าในผู้ที่มีเท้าปกติและเท้าแบน

Comparative study of foot arch grading methods between digital photograph from podoscope and foot imprint (Orthoprint ® ) in people with normal and flat feet