เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2544

การศึกษาเปรียบเทียบวินิจฉัย Carpal Tunnel Syndrome ในระยะเริ่มแรกโดยวิธีการตรวจทางไฟฟ้าแบบต่าง ๆ

บัณฑิตา แสงวณิช, กฤษณา พิรเวช

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :