เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2545

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการพันปมยางและการติดปุ่มเหล็กที่วิ่งล้อรถนั่งคนพิการในผู้ป่วยอัมพาตระดับสูง

อรัญ รัตนพล, อภิชนา โฆวินทะ

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :