เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2540

การเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง

ธนินทร สมนึก, สุมาลี ซื่อธนาพรกุล, เฟื่องฟ้า คุณาดร

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :