เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2550

การใช้รองเท้าพื้นส้นลดต่ำเพื่อลดอาการปวดบั้นเอวที่เกิดจากภาวะกระดูกสันหลังระดับเอวเสื่อม: การศึกษานำร่อง

Negative heel shoes to relieve low back pain in lumbar spondylosis : a pilot study