เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2555

ข้อมูลองศาเข่าในเด็กกรุงเทพมหานคร

Knee angular profile of children in Bangkok