เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2557

คลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ Vastus Medialis ขณะออกแรงในตำแหน่งของขาที่ต่างกัน

Electrical activity of vastus medialis muscle in different leg positions