เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2552

ความชุกของการเกิดอาการปวดจากระบบประสาทในกลุ่มผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง

Prevalence of Neuropathic Pain in Spinal Cord Injured Patients