เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2544

ความชุกของภาวะการนำกระแสประสาทรับความรู้สึกของเส้นประสาทมีเดียนผิดปกติที่อุโมงค์ข้อมือในบุคลากรที่ประกอบอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมหลัก

นภิส สุวรรณวงศ์, ไกรวัชร ธีรเนตร, บุษกริน ฤกจะเมธ

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :