เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2553

ความชุกของภาวะซึมเศร้าในกลุ่มผู้ป่วยที่มีรอยโรคไขสันหลังที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์

Prevalence of Depression in Patients with Spinal Cord Lesion at Srinagarind Hospital