เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554

ความชุกของภาวะปัสสาวะไหลย้อนของผู้ป่วย myelomeningocele ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

The Prevalence of Vesicoureteric Reflux in Patients with Myelomeningocele at Srinagarind Hospital