เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2554

ความชุกของอาการปวดเท้าของคนงานโรงพยาบาลศิริราช

The Prevalence of Foot Pain in Workers at Siriraj Hospital