เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2551

ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อการบาดเจ็บของนักวิ่งเพื่อสุขภาพ ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Prevalence and risk factors of injury in recreational runners in Mouang district, Khonkaen province