เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2547

ความถูกต้องของวิธีการสวนปัสสาวะเป็นครั้งคราว ด้วยวิธีสะอาดในผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะพิการ