เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2549

ความน่าเชื่อถือของแบบประเมินบาร์เธลฉบับภาษาไทยในผู้ป่วยโรคอัมพาตหลอดเลือดสมอง

The Inter-rater Reliability of Barthel Index (Thai Version) in Stroke Patients