เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2553

ความพึงพอใจด้านเพศสัมพันธ์ของผู้ป่วยที่มีรอยโรคไขสันหลัง

Satisfaction in Sexual Life of Patients with Spinal Cord Lesions