เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2550

ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและความสามารถประเมินระดับการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยและญาติ

Knowledge about Stroke and Ability in Assessing Activity of Daily Living by Stroke Patients and Family Mem- bers