เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2555

ความสัมพันธ์ระหว่างการแยกการรับรู้ระหว่างสองจุดกับการตรวจการนำกระแสประสาทในกลุ่มผู้ป่วยเส้นประสาทอัลนาร์ ถูกกดทับบริเวณข้อศอก

Correlation between Static Two-Point Discrimination Test and Nerve Conduction Study of Ulnar Nerve in Patients with Ulnar Neuropathy at the Elbow