เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2546

ความเครียดในผู้ดูแลผู้ป่วย โรคอัมพาตหลอดเลือดสมอง

Stress in the Caregivers of Stroke Patients