เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2549

ความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือของแบบสอบสากลเรื่องกิจกรรมทางกายชุดสั้นฉบับภาษาไทย

Validity and Reliability of the Thai Version of Short Format International Physical Activity Questionnaire (IPAQ)